KARIM KHAN AGA IN KITZBUEHEL AUSTRIA / ; 19 JANUARY 1963